Books

Report for EU Parliament 2015

European Parliament (Ed.). 2015. Innovative Schools: Teaching & Learning in the Digital Era – Workshop Documentation. Brussels: European Parliament.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU(2015)563389_EN.pdf

Popular books in Finnish, 2015:

Lonka, K. (2015) Oivaltava oppiminen. Otava.

https://www.opettajantietopalvelu.fi/tekij%C3%A4t/Kirsti-Lonka.html

Hari, R., Järvinen, J., Lehtonen, J., Lonka, K., Peräkylä, A., Pyysiäinen, I., Salenius, S., Sams, M. & Ylikoski, P. (2015). Ihmisen mieli. (Human mind) Gaudeamus.

Dissertation (1997)

Books in English

Lonka, K. (2018). Phenomenal Learning from Finland. Edita Publishing.

International order: https://www.booky.fi/product.php?id=9789513773083

Finnish order: https://www.editapublishing.fi/muut/tuote/phenomenal-learning-from-finland

Slotte, V. & Lonka, K. (2001). Notetaking and essay-writing. In P.Tynjälä, L. Mason, & K. Lonka (Eds.), Writing as a Learning Tool: Integrating theory and practice. Studies in Writing, Vol. 7. Dordrecth, The Netherlands: Kluwer. ISBN10: 0792368770,  ISBN13: 978-0792368779.

Grede, K., Cheesmond, R., Lonka, K. & Roman, K. (1999). From the Cherry Orchard to the Future. Evaluation of the Theatre Academy of Finland. Publications of Higher Education Evaluation Council 6:1999. Helsinki: Edita. ISBN 9513728366.

Book Chapters in English

Lonka, K. (2012). Engaging Learning Environments for the Future: The 2012 Elizabeth W. Stone Lecture. In Gwyer, R., Stubbings, R. & Walton , G. (Eds.), The road to information literacy: Librarians as facilitators of learning: IFLA Publications Series 157 (pp. 15-30). Berlin/Munich: De Gruyter Saur. ISBN10: 3110280841, ISBN13: 9783110280845.

 Librarians as facilitators of learning

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K. & Olkinuora, E. (2008). From university to working life: Graduates’ workplace skills in practice In P. Tynjälä, J. Välimaa and G. Boulton-Lewis (Eds.) Advances in Learning and Instructions, Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 77-88). Elsevier Ltd. ISBN10: 0080450202, ISBN13: 9780080450209.

http://www.lavoisier.fr/couvertures/1069173.jpg

Ketonen, E. & Lonka, K. (2013). How are situational academic emotions related to teacher students’ general learning profiles? In Tirri, K. & Kuusisto, E. (Eds.), Interaction in Educational Domains (pp. 103-114). Rotterdam: Sense Publishers.ISBN10: 9462093938, ISBN13: 9789462093935.

Interaction in Educational Domains

Book Chapters in Estonian

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005). Oppija enesejuhtimise soodustamine ja prosessipohine ope. In Pilli, E., Jõgi, L. & Ristolainen, T. (Eds.), Oppimine ja opetamine avatud ulikoolis (pp. 83-89). Tartu Ulikooli Kirjastus. ISBN10: 9985569997, ISBN13: 9789985569993.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005). Probleemipohine oppimine. In Pilli, E., Jõgi, L. & Ristolainen, T. (Eds.), Oppimine ja opetamine avatud ulikoolis (pp. 262-272). Tartu Ulikooli Kirjastus. ISBN10: 9985569997, ISBN13: 9789985569993.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005). Oppimise toistamise viise. In Pilli, E., Jõgi, L. & Ristolainen, T. (Eds.), Oppimine ja opetamine avatud ulikoolis (pp. 262-272). Tartu Ulikooli Kirjastus. ISBN10: 9985569997, ISBN13: 9789985569993.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005) Hindamine aktiivõppes ja protsessipõhises õppes. Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis. In Pilli, E., Jõgi, L. & Ristolainen, T. (Eds.), Oppimine ja opetamine avatud ulikoolis (pp. 387-390). Tartu Ülikooli Kirjastus. ISBN10: 9985569997, ISBN13: 9789985569993.

Previous books in Finnish

Saarinen, E. & Lonka, K. (2000). Muodonmuutos. Avauksia henkiseen kasvuun. Iisalmi: WSOY. 2. painos. (translated in Estonian 2004: Muutumised. Tartu: Fontes Kirjastus)

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo Riikka & Lonka, K. (2005). Tutkiva oppiminen käytännössä. Opettajan matkaopas. Helsinki: WSOY. ISBN10: 9510258660, ISBN 13: 9789510258668.

Tutkiva oppiminen

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. WSOY. ISBN10: 9510281867, ISBN 13: 9789510281864.

Tutkiva oppiminen

Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K. & Slotte, V. (2001). Aiotko opiskelijaksi? Edita.

Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K. & Slotte, V. (2001).Yliopisto-oppimisen tutkimus: metodologisia pohdintoja. Suomen Psykologisen seuran julkaisu 1-2/2001. s. 36-48. ISBN10: 9513733408, ISBN13: 9789513733407.

Lonka, K., Hakkarainen, K. & Ferchen, M- (2009). Psykologia! 1 kurssi 1 : psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus. Sanoma Pro. ISBN10: 9526327020, ISBN13: 9789526327020.

Psykologia!

Lonka, K., Hakkarainen, K. & Ferchen, M. (2006). Psykologia! 2 kurssi 2: ihmisen kasvu ja kehitys. Sanoma Pro. ISBN10: 9510312576, ISBN13: 9789510312575.

Psykologia!

Lonka, K., Hakkarainen, K. & Ferchen, M. (2012). Psykologia! 3 kurssi 3: ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet. Sanoma Pro. ISBN10: 9526313186, ISBN13: 9789526313184.

Psykologia!

Lonka, K., Hakkarainen, K. & Salmela-Aro K. (2009). Psykologia! 4 kurssi 4: motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta. Sanoma Pro. ISBN10: 9510328790, ISBN13: 9789510328798.

Psykologia!

Lonka, K., Hakkarainen, K. & Salmela-Aro K. (2010). Psykologia! 5 kurssi 5: Persoonallisuus, mielenterveys ja hyvinvointi. Sanoma Pro. ISBN10: 9510339148, ISBN13: 9789510339145.

Psykologia!

Book Chapters in Finnish

2013

Lonka, K. (2013). Promoting flourishing and elevated thought – Reflections on E. Saarinen’s pedagogy. In Martela, F., Järvilehto, L., Kenttä, P. & Korhonen, J. (Eds.), Esa Saarinen: Elämän filosofi (pp. 152-162). Helsinki: Aalto-yliopisto. (CROSSOVER; no. 7/2013) ISBN10: 9526052269, ISBN13: 9789526052267.

https://www.booky.fi/image.php?id=9789526052267&size=noresize

2012

Pyhältö, K., Nummenmaa, A. R., Soini, T., Stubb, J. & Lonka, K. (2012). Research on scholarly communities and the development of scholarly identity in Finnish doctoral education. In Ahola, S. & Hoffman, D. M. (Eds.) Higher Education research in Finland: Emerging structures and contemporary issues (pp. 337-354). Jyväskylä: University of Jyväskylä. ISBN: 9789513946470

Kuva

2010

Lonka, K. & Pyhältö, K. (2010). Tulevaisuuden opettajankoulutus? Teoksessa  Kallioniemi, A., Toom, A., Ubani, M. & Linnansaari, H. (Eds.) Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita (pp. 315-334). Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 52) ISBN: 9789525401547.

Suurenna kuva

Lonka, K. (2010). Oppimisen uudet mahdollisuudet. Teoksessa Hatara, V. & Westermarck, H. (Eds.) Hyvää elämää etsimässä (pp. 183-200). Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta. (Studia generalia; no. kevät 2010) ISBN10: 9521063831, ISBN13: 9789521063831.

2009

Nevgi, A., Lonka, K. & Lindblom-Ylänne, S. (2009). Aktivoiva luento-opetus. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (Eds.) Yliopisto-opettajan käsikirja (pp. 237-253). Helsinki: WSOYpro. ISBN10: 9510348376, ISBN13: 9789510348376.

Lonka, K., Pyhältö, K. & Lipponen, L. (2009). Tutkimalla oppimassa – tutkiva oppiminen yliopistossa. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (Eds.) Yliopisto-opettajan käsikirja (pp. 254-261.). Helsinki: WSOYpro. ISBN10: 9510348376, ISBN13: 9789510348376.

Image for Yliopisto-opettajan käsikirja from akateeminen.com

2008

Lonka, K. (2008). Kasvatuspsykologia sillanrakentajana. Teoksessa P. Siljander & A. Kivelä (toim.) Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Kasvatusalan tutkimuksia 38 (pp. 345 – 356). Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. ISBN10: 9525401391, ISBN13: 9789525401394.

Avaa kansikuva

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Paavola, S. (2008) Verkostoälykkyys: välittynyt näkökulma älykkyyden tutkimuksee teoksessa Kulttuurinen välittyneisyys toiminnassa ja oppimisessa. In Engeström, R. & Virkkunen, J. (eds.) (pp. 117-155). Helsinki: Helsingin yliopisto. (Technical reports / University of Helsinki, Department of Education, Center for Activity Theory and Developmental Work Research) ISBN13: 9789521043895, ISBN10: 952104389X.

2007

Lipponen, L. & Lonka, K. (2007). Informaatiolukutaito paikallisena ja hajautettuna, tutkivan oppimisen toimintana. Teoksessa Nevgi, A. (Ed.) Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa (pp. 81-93). Helsinki: Palmenia. (Palmenia-sarja; vol. 31). ISBN10: 9515707463, ISBN13: 9789515707468.

https://www.booky.fi/image.php?id=9789515707468&size=noresize

2006

Lonka, K., Hakkarainen, K., Paavola, S. ja Wirtanen, S. (2006). Kollektiivinen luovuus – and all that jazz. Teoksessa: J. Husu & R. Jyrhämä (Eds.) Suoraa puhetta opetuksesta- kollegiaalisesti opetuksesta ja kasvatuksesta (pp. 139-158). Juva: PS-kustannus. ISBN10: 952451138X, ISBN13: 9789524511384.

Suoraa puhetta

Lonka, K. (2006). Tarinoita Suomesta, Ruotsista ja johtajuudesta. Teoksessa Seppo Penttinen, Reijo Karhinen & Matti Huomo (Eds.) Kasvun osaaja. Antti Tanskanen 60 vuotta 14.5.2006 (pp. 242 – 252). Jyväskylä: Osuuspankkikeskus Osk. 2006. ISBN: 9518630283.

2005

Heinonen, V., Kantoluoto, S., Lehtomäki, Lähdemäki, T., Paganus, J., Sandelin, M. & Lonka, K. (2005). Leijonaemojen tarinat. Juva: WSOY. ISBN10: 9510309591, ISBN13: 9789510309599.

Leijonaemojen tarinat

2004

Lonka, K. (2004). Foreword. How to motivate healthy learning. In R.J. Botelho (Ed.), Motivational practice. Promoting healthy habits and self-care of chronic diseases 2nd edition (pp. 5-7). Rocherster, NY: MHH Publications. ISBN 097067385X.

Lonka, K. & Paganus, N. (2004). Ongelmalähtöinen oppiminen työelämään valmentajana. Teoksessa Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 237-254). Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN10: 9524511053, ISBN13: 9789524511056.

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K. & Olkinuora, E. (2004). Yliopistosta valmistuneet työelämässä. Teoksessa Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 91-108). Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN10: 9524511053, ISBN13: 9789524511056.

Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä